ST - 171 : Tàu khách hai thân
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  21.5 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  6.2 m
Chiều cao mạn
:  2.2 m
Hệ lực đẩy
:  2 Chân vịt bước cố định
Tốc độ lớn nhất
:  16.0 Km/h
Nhiên liệu dự trữ
:  2000 lít
Nước ngọt dự trữ
:  1000 Lít
Thuyền viên
:  6 Người
Hành khách
:  96 Người
Cấp hoạt động
:  * VRH SI
Vật liệu thân tàu
:  Thép cấp A
Số lượng
:  01