• ST - 204 : Tàu cảng vụ vỏ thép
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  25.76 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.2m
  Chiều cao mạn
  :  2.55 m
  Hệ lực đẩy
  :  1 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  12 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  4200 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  7600 Lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  7 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH III
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cấp A
  Số lượng
  :  05
  Giá:   0 VND
 • ST - 230 : Tàu cảng vụ vỏ thép
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  28.3 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.9 m
  Chiều cao mạn
  :  2.6 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  14 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  6000 Lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  5000 Lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  8 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH III
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cấp A
  Số lượng
  :  02
  Giá:   0 VND
 • ST - 215 : Tàu cảng vụ vỏ thép
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  27.30 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.60 m
  Chiều cao mạn
  :  2.70 m
  Hệ lực đẩy
  :  Hệ trục + Chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  11 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  5500 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  15 m3
  Thuyền viên
  :  6 người
  Hành khách
  :  7 người
  Cấp hoạt động
  :  Cấp II
  Vật liệu thân tàu
  :  Vỏ thép
  Số lượng
  :  02
  Giá:   0 VND